HAFIZLIK

PHOTO-2023-05-16-20-41-54

Hazırlık Derslerimiz
➡️Birinci ders: Kur an ı
Kerim in yüzünden okumanın kuvvetlendirilmesi için tecvid ve kıraat dersleri, tefsir-meal dersleri ile de öğrencinin manevi gelişimine yardımcı oluyoruz.
➡️İkinci ders: Ezber (zaman zaman meal) Hafta sonları: ilmihal( temel bilgiler) dersleri, zaman zaman gezi vesair aktivitelerle öğrencileri motive kazandırılmaktadır. Öğrenci, her gün kapasitesine göre ezberle başlayarak en az bir sayfa verecek kadar ezberinin kuvvetlenmesine yardımcı oluyoruz.
➡️Normal hafızlik süresi 2 ile 3 yil kadar sürebilir. Öğrenciler hafızlık derslerini diğer okullarıyla beraber yaptıkları için bu süre 5 yıla kadar uzamaktadır.Öğrencideki kapasite ve gayrete göre bu sürede kısalma veya uzama görülebilmektedir.

HAFIZLIĞIN ÖNEMİ
Kur’an’ı biz indirdik, onun koruyucusu da elbette biziz!” (Hicr,15/9) buyurdu Yüce Rabbimiz. Yeryüzünde Kur’an gibi okunan bir başka kitap yoktur. Gecesi gündüzü, günün her anı dünyanın dört bir yanı, Müslümanlar okur Kur’an’ı. İlim, ibadet, amel, tezekkür, tefekkür vb. niyetlerle okunur. Okunur baştan sona, sonra tekrar başlanır. Bitirildiğinde terk edilmeyen, unutulmayan tek kitaptır. Mushaf’ın kapağı tekrar açılmak üzere kapanır her defasında. Okunulduğunda, dinlenildiğinde usanılmayan yegâne kitaptır. Her bir ağızda, her bir coğrafyada farklı bir lezzet vardır. O, Allah’ın değişmeyen, son kelamıdır.

Kur’an, ayet ayet sure sure okunur. Allah’ın Resulü (s.a.s.): “Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretendir.” (Buhari, Fedailu’l-Kur’an, 21) buyurmuştu. İnsanların en hayırlısı sözlerin en güzelini okuyandır. Başka bir seferinde de şöyle buyurmuştu: “Sözlerin en güzeli Allah’ın Kitabı’dır. Yolların en güzeli ise Hz. Muhammed’in (s.a.s.) yoludur.” (İbn Hanbel, III, 320)

“Ümmetimin en şereflileri hamele-i Kur’an’dır.” (Taberani, el-Mu’cemu’l-Kebir, 12/125) buyurdu Kutlu Nebi (s.a.s.). Hamele-i Kur’an, Kur’anı taşıyan demektir. Sadece elle değil, gönülle, gönle taşıyan… Elinden düşürmeyen, gönlüne düşüren… Kur’an’ın nuruyla göz nurunu buluşturan… Gönlünü onunla aydınlatan… Allah’ın kelamı ile hem hâl olan… Gecesini gündüzünü Kuran’a hizmetle geçiren… Onu dilden dile ulaştıran kutlu kervanın şerefli bir mensubu olan… Hâfız

Hâfız, Kur’an aşığı, Peygamber sevdalısı, sahabe yolunun yolcusu, ümmetin en hayırlısı… Hâfız, son kitabın bekçisi… Hâfız, sabahın en bereketli vaktinde Rabbimizin kelamıyla buluşan… Herkes uyurken Mushafı kendisine arkadaş edinen… Yürüyen ve konuşan Kur’an, hâfız…

Allah Resulü (s.a.s.) “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân, 18) buyurduğu üzere hâfız, gönlünü Kur’an ile mamur etmiştir. Hâfız, Kur’ân-ı Kerim’in tamamını ezberleyendir. Aynı zamanda hafız, Kur’an’a ait bütün değerleri koruma sorumluluğunu üstlenendir.

Hâfız, saygıya, hürmete en çok layıktır. “İhtiyar bir müslümana, Kur’an’ın belirlediği sınırları aşmayan ve ondam uzak kalmayan Kur’an hâfızına hürmet etmek ve adaletli devlet başkanına hürmet etmek, Allah’a duyulan saygıdandır.” (Ebu Davud, Edeb, 20) buyuran Hz. Peygamber (s.a.s.) hafızın, insanlar arasında saygıya, hürmete en layık olanlardan biri olduğuna dikkat çekmiştir.

faziletleri hakkında pek çok müjde vermiştir:

“Ümmetimin en şereflileri, Kur’ân’ı ezberleyip ona hizmet eden Kur’ân hâfızları ve gece ibadet edenlerdir.” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, I, 36/1063)

“İçerisinde Kur’ân’dan bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş ev gibidir.” (Tirmizî, Fedâilü’l-Kur’ân, 18/2913)

“Kur’ân hâfızları, cennet ehlinin bayraktarlarıdır.” (Mecmau’z-Zevaid, c.7 s.161)

“Allah, Kur’ân’ı ezberleyen kalbe azab etmez.” (Darimî, Fedâilu’l-Kur’ân, 1)

“Hâfızlar ehlullâhtır, yani Allâh’ın dostlarıdır.” (İbn Mace, Mukaddime, 16)

Muaz el-Cühenî -radıyallâhu anh-’ten rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Her kim Kur’ân ezberler ve amel ederse, kıyamet gününde anne ve babasına bir taç giydirilecektir. Ki, güneş evlerinizde olsaydı, o (taç) o güneşten daha ışıklı olurdu. Yani o tacın ışığı, güneşin ışığından daha güzeldir. İşte o Kur’ân’la amel eden kişinin hakkında ne zannedersiniz?!” (Ebû Dâvûd, Vitir, 14; Ruhul Furkan, 1/37)

Hâfızlık Hakkında Büyüklerin Sözleri

* “Kur’ân’a kap olan bir kalbi, Allah azaba uğratmaz.” (Ebû Umâme el-Bahilî)

* “Kur’ân’ı ezberleyen bir kimse, nübüvveti kaburgalarının arasına koymuş demektir. Ancak şu kadar var ki; bu kimseye vahiy gelmez.” (Amr b. el-Âs -radıyallâhu anh-)

* “Kur’ân’ın taşıyıcısı, İslâm bayrağının taşıyıcısıdır.” (Fudayl b. İyaz -kuddîse sirruh-)

* “Allâh’a yemin ederim, Kur’ân’dan daha üstün bir zenginlik olmadığı gibi, ondan mahrum olmaktan da daha fakirlik yoktur.” (Hasan Basrî -rahmetullâhi aleyh-)

* “Üç şey vardır ki, insanın zekâsına kuvvet verir: Misvak kullanmak, oruç tutmak, Kur’ân okumak…” (Hazret-i Ali -kerremallâhu vecheh-)

“Bir kişi, Kur’ân okuduğu zaman, melek, onun iki gözü arasını öper. Yani okuyana hürmet ve tâzim için… Melekler, Âdemoğlundan Kur’ân dinlemeye en ziyâde âşıktır.” (Süfyan-ı Sevrî -kuddîse sirruh’dan naklen İmam-ı Gazâlî, İhyâ, 1/281)